Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

Ellátási terület:

Marcali-Gyótapuszta

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a közigazgatásilag a városhoz kapcsolt külterületi városrész – Gyótapuszta - intézményhiányából eredő hátrányinak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

További cél a városrész társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszaszorítása, a lakosság életfeltételének javítása, a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása, a települési funkciók bővítése, az elszigeteltség csökkentésével.

A tanyagondnoki szolgálat segítséget nyújt

  • közvetlen, személyes szolgáltatások igénybevételében, valamint

  • az önkormányzati, intézményi feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokban.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

A településrészen életvitelszerűen tartózkodó lakosság, rászorultság, kor, egészségi állapot, szociális vagy egyéb tényezőkre tekintet nélkül.

Igénybevétel módja:

  • A lakosok szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál személyesen vagy telefonon, illetve

  • a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban személyesen, telefonon valamint írásban jelezhetik az igénybevételi szándékaikat.

Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, az intézmény igazgatójával kell egyeztetni.

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Tanyagondnok elérhetősége:

Megszakítás