Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátási terület:

Marcali, Sávoly, Nagyszakácsi, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, Nemesvid, Somogysimonyi, Vése, Nemesdéd, Varászló.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését. Családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében.

A munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt. Kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosít.

A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról nyújt tájékoztatás, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást. Segíti a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését. A szabadidő hasznos eltöltése céljából szabadidős programokat szervez, segíti a hivatalos ügyek intézését. A családok segítése érdekében, továbbá a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtet. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett családgondozással elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását.

Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

A szolgáltatás igénybevétele

önkéntes, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály az intézménnyel történő kötelező együttműködést írja elő. 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2024. június 24-től részt vesz az Élelmiszerbank adománykiosztásában,
így hétfőtől csütörtökig délutánonként 13:30 órakor a családsegítők élelmiszer adomány juttatásában részesítik az arra rászorulókat az intézmény székhelyén.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás