Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Közösségi ellátás

Ellátási terület:

Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs települések.

Az ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, ingyenes, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.

A szolgáltatás az alább felsorolt területeken nyújt segítséget:

 • Problémamegoldó beszélgetések

 • Önellátási képesség javítása

 • Tájékoztatás

 • Információnyújtás

 • Érdekképviselet

 • Tanácsadás

 • Szabadidős programok szervezése

 • Szociális ellátásokhoz való hozzájutás, tájékoztatás, ügyintézés segítése

 • Segítség a terápia követésében

 • Szakellátással való kapcsolattartás elősegítése

A közösségi gondozó munkájába bevonja 

 • az ellátott lakókörnyezetében megtalálható önkéntes segítőket, így különösen a családtagokat, szomszédokat és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködőket,

 • szükség esetén az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményeket.

Célcsoport:

Elsősorban a 18. életévét betöltött, pszichiátriai betegségben szenvedők.

A szolgáltatás térítésmentes.

Igénybevétel módja:

A szolgáltatás kérelemre indul.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás