Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Bölcsőde

Ellátási terület

Balatonberény, Balatonszentgyörgy, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs önkormányzat közigazgatási területe.

Feladata a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása.

A szolgáltatás célkitűzése

A családi élet erősítése, a gyermekek kompetens viselkedésének kialakítása, zavartalan, kiegyensúlyozott testi – lelki és az egészséges, harmonikus érzelmi, értelmi fejlődés kibontakoztatásához a lehetőség biztosítása úgy, hogy szeretettel, alázattal emberi méltóságát tiszteletben tartva közeledünk a ránk bízott gyermekek felé. A bölcsőde törekszik a családokkal aktívan együttműködni, őket támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában. Olyan légkört szeretnénk kialakítani, amelyben még több figyelmet tudunk szentelni a gyermekek egyéniségének, a családok támogatásának.

A bölcsőde minőségpolitikája

A 0-3 éves korosztály fejlődésének törvényszerűségeire épülő, a gyermekek adottságait, természetes igényeit figyelembe vevő, biztonságos, szakszerű nevelés-gondozás megvalósítása intézményes keretek között. Nevelési és gondozási céljaink megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör megteremtését, a teljesítménykényszer nélküli nevelést és a sokoldalú képességfejlesztést.
Olyan családbarát bölcsődét kívánunk működtetni, ahol:
• a gyermekek folyamatosan érzik a kisgyermeknevelő okos szeretetét, tapasztalják segítőkészségét,
• amelynek felszereltsége biztosítja a gyermekek örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését szabadon választott játékos tevékenység által.
• megfelel a szülők igényeinek, a fenntartó is elégedett az ellátás minőségével.
Nevelői módszerünkben a pozitívumokra törekvés, elismerés a döntő.

A tervezett programok kapcsolódnak az évszakokhoz, ünnepekhez. Megteremtik az egyes ünnepek hangulatát, légkörét, élményekhez juttatják a gyermekeket.

Minden csoportnak a gyermekek szükségletéhez igazított, folyamatos és rugalmas napirendje van, amely biztosítja a nyugodt nevelés-gondozás feltételeit, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A bölcsődébe kerülő gyermekek beilleszkedését a „saját nevelőnő” rendszer segíti, mely a személyi állandóság elvén nyugszik. A gyermeket a saját kisgyermeknevelője szoktatja be és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a kisgyermeknevelője. Így több odafigyelés jut minden gyermekre, egyéni igényeire, szokásaira.

Beszoktatás sorrendje

A gyermekek nem egyszerre jönnek a bölcsibe. Általában csoportszobánként hetente egy új kisgyermeket fogadunk. Az első találkozáskor kiválasztják a jelet, információt cserélnek szülő és a kisgyermeknevelő.

Beszoktatás folyamata

1. nap 10:30-ra hívjuk a családokat, akik 1-1.5 órát töltenek el a bölcsődében. Első nap már felajánljuk az ebédet is a kicsinek. Rugalmasan kezeljük ezt az időszakot.

2. nap Ekkor is 1-2 órát maradnak a csoportban. Ha a gyermek jól érzi magát, maradhat is egy kicsit tovább, de figyelembe kell venni a csoport érdekeit is.

3. nap 9:30-12-ig tartózkodnak szintén ebéddel bezárólag. A gyermek igényeit szemelőt tartva ekkor már felajánljuk a szülőnek, hogy menjen ki a szobából.

4. nap 9-12-ig hívjuk a családokat. A szülő elköszön a gyermektől és átadja a kicsit a nevelőnőnek. A szülőt, ha a gyermek nem sír, akkor elengedjük haza, ha sír a kicsi, akkor megkérjük anyukát, hogy egy kicsit várakozzon kint az átadóba, és ha továbbra is vigasztalhatatlan lesz a pici, akkor visszahívjuk őt.

5. nap 8:30-ra kérjük a gyermeket, ekkor kínáljuk meg reggelivel.

6. nap Ugyanaz, mint 5. nap, mert 2 nap kimaradt.

7.-8. nap Ezeken a napokon van először ággyal megkínálva a gyermek. A nevelőnő ágyhoz kíséri őt és megkéri, hogy próbálja ki az új, saját jellel ellátott fekhelyét.

9.-10. nap Felkínáljuk az altatást. A nevelőnő megkéri a kicsit, hogy feküdjön le, és ő mellé ülve megpróbálja őt álomba simogatni.

Bölcsődei beíratás

A bölcsődei beíratásról minden évben, május hónapban hirdetmény megjelentetésével tájékoztatjuk a lakosságot a következő nevelési évre. Bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.

Ebben az időben, azokat a kisgyermekeket kell beíratni, akik felvételét az adott nevelési évben kérik a szülők vagy a törvényes képviselők. A felvétel egész évben folyamatos, de az év közben jelentkezőket csak férőhely megüresedés esetén áll módunkban felvenni.

A gyermek érdekében kiemelt fontosságú a család és a bölcsőde jó együttműködése.

A bölcsődébe csak egészséges kisgyermek hozható. Betegséget követően a gyermeket, csak orvosi igazolás ellenében lehet ismételten közösségbe hozni.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Térítési díjakról szóló városi rendelet

Rendelet száma: 22/2022 (VIII.30.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról 

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás