Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Család és Gyermekjóléti Központ

Ellátási területe: Marcali Járás 37 települése

Feladatai

A központ hatóságközeli feladatokat végez és speciális szolgáltatásokat nyújt.
Tevékenysége során együttműködik a családdal, illetve a Gyvt. 17.§ és a Szt. 64.§ (2) bekezdése által megnevezett személyekkel és szervezetekkel annak érdekében, hogy elősegítsék a gyermek családban történő nevelkedését.

Az ellátások igénybevétele az 1997. évi XXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) alapján önkéntes. A kliens vagy törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére.

Szolgáltatások

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt:

  • utcai szociális munka: szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekek segítése, a gyermekek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott helyszíneken, vagy a család- és gyermekjóléti központ területén.

  • kapcsolattartási ügyelet, ennek keretében közvetítői eljárás: biztosítjuk a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt, felügyelt kapcsolattartás esetén a felügyeletet ellátó szakembert, és - az érintettek kérésére, valamint a gyámhivatal kezdeményezésére - a mediációt.

  • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat: a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása egy 0-24 órában elérhető telefonszám biztosításával (30/978-7043).

  • jogi tájékoztatásnyújtás: a jogász szakember jogi tanácsadás biztosításával segíti a járás területéről érkező kliensek jogi problémáinak megoldását.

  • pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia: pszichológus szakember végzi a hozzá irányított gyermekek, felnőttek vizsgálatát, pszichoterápiáját; tanácsaival segíti a szülők gyermeknevelési teendőinek ellátását.

  • óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára.

Szociális diagnózist készít, melynek keretében a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt nyilvántartásba venni.

 

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás