Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Szociális étkeztetés

Ellátási terület:

Marcali, Sávoly
A szociális étkeztetés célja azon személyek napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik szociális rászorultságuk, koruk vagy egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt önmaguk részére más módon nem képesek étkezést biztosítani.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

Az ellátási területen életvitelszerűen tartózkodó

  • minden 65 év feletti nyugdíjas személy, személyigazolvány bemutatásával,

  • minden egészségi állapota miatt étkezéséről gondoskodni nem képes 18 év feletti személy, háziorvosi, szakorvosi igazolással vagy erre hatáskörrel rendelkező szakhatóság által kiadott határozat bemutatásával

  • minden 18 év feletti fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, szakorvosi, háziorvosi igazolással, fogyatékosságot igazoló határozat, vagy egyéb arra alkalmas dokumentum bemutatásával

  • minden 18 év feletti szenvedélybeteg, szakorvosi igazolás bemutatásával

  • minden 18 év feletti hajléktalan személy, lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával.

Szakorvos javaslata esetén, a diétának megfelelő étkezést tud intézményünk biztosítani arra rászorulók részére.

Igénybevétel módja:

A szolgáltatás kérelemre indul.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Térítési díjakról szóló városi rendelet

Rendelet száma: 22/2022 (VIII.30.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról 

Megszakítás