Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Ellátási terület:

Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs településeken.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során biztosítjuk az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül.
A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Az ellátást keretében 170 db segélyhívó készülékkel rendelkezünk.

Célcsoport:

A felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából a saját otthonukban élő, szociális helyzetük miatt rászorulók:

  • 65 éven felüli időskorúak,

  • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek

  • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását, akik képesek a segélyhívó készülék megfelelő használatára.

A szolgáltatás térítés köteles.

Igénybevétel módja: A szolgáltatás kérelemre indul.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás