Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Házi segítségnyújtás

Ellátási terület:

Csákány, Marcali, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Sávoly, Somogyzsitfa, Somogysámson, Somogysimonyi, Vése, Varászló

A házi segítségnyújtás célja a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítani az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás keretében

  • szociális segítést tudunk nyújtani, mely elsősorban háztartás vezetési feladatokat takar, valamint

  • a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló személyi gondozást biztosít a szolgálat, mely elsődlegesen az igénybe vevővel kapcsolatos gondozási és ápolási feladatokat takar.

A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre:

Az ellátási területen életvitelszerűen tartózkodó, a szolgáltatás igénybevételét megalapozó gondozási szükséglettel rendelkező 18 év feletti személy.

Gondozási szükséglet vizsgálatát a kérelem benyújtását követően a házi segítségnyújtás szakmai vezetője, valamint az igénylő kezelőorvosa végzi el. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében kerül megállapításra az, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.

Igénybevétel módja:

A szolgáltatás kérelemre indul.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumok:

Térítési díjakról szóló városi rendelet

Rendelet száma: 22/2022 (VIII.30.) önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról 

Szakmai vezető elérhetősége:

Megszakítás