Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ | 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.

Telefon: 06 85 / 510-355

Családokért Közalapítvány

Tisztelettel kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a marcali Családokért Közalapítványt. Ezzel a rászoruló családokat és gyerekeket segíti.

Alapító: A közalapítványt Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapította, a 111/1998.(IV.14.) számú határozatával a hátrányos helyzetű családok, és a szociális munka megsegítése érdekében.

A Somogy Megyei Bíróság 1982. sorszám alatt vette nyilvántartásba az alapítványt, 1998. június 15-én.

Ezt követően Marcali Város Képviselőtestülete a 175/1998.(IX.17.) számú képviselőtestületi határozatával a Családokért Közalapítványt közhasznú szervezetté minősítette, az általa végzett szociális tevékenység tekintetében a 2. közhasznúsági fokozatban.

Bírósági bejegyzés 1998. november 2-án megtörtént.

Képviselő szerv: három tagból álló kuratórium, melynek elnöke Hartal Katalin, aki egyben az alapítvány képviselője.

Kuratórium további tagjai:

Molnár Ágnes

Pápai Éva

Felügyelő bizottság tagjai:

Dr. Trombitásné Dr. Domján Bernadett

Dr. Gergőné Babina Jusztina

Guzsvinecz Roland

A Közalapítvány céljai közé tartozik

 • a szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, ünnepek szervezése a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére, gyermek és ifjúságvédelmi programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. A hátrányos helyzetű, vagy etnikai kisebbséghez tartozó tehetséges gyermekek támogatása.

 • Egészségügy preventív tevékenységének elősegítése közösségi programok szervezésével, támogatásával. Egészségügyi és szociális kutatások, felmérések támogatása. Szakmai konferenciák szervezése, továbbképzés, oktatás támogatása.

 • Időskorúak mentálhigiénés és szociális problémáinak kezelése. Idős emberek támogatása, érdekképviseletük megszervezése, fizikai, mentális támogatás nyújtása.

 • A marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban folyó szociális munka támogatása, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és az e területen dolgozók elismerése.

A közalapítvány működési területe: Marcali város közigazgatási területe.

A közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében támogatásokat-, adományokat gyűjt, hátrányos helyzetű családok megsegítését célzó pályázatokon vesz részt, rendezvényeket szervez.

A közalapítvány, a kuratórium döntése alapján, a közalapítvány vagyonát az alapító okiratban rögzített, fent ismertetett céljai megvalósítására használhatja fel.

A közalapítványunk bevételei:

 • magánszemélyek rendelkezése az adóbefizetésének 1%-a felett

 • magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatásból

 • kamatbevételből

 • pályázati finanszírozásból tevődött össze.

Jó kapcsolatunk van a városban tevékenykedő más civil szervezetekkel, alapítványokkal is. (Karitász, Máltai szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Idősek Egyesülete, Bajtársi Egyesület, stb.) Segítjük egymás munkáját.

A szervezet vezető tisztségviselői tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A Közalapítvány tevékenységét év közben folyamatosan több önkéntes segíti:

 • 1 fő könyvelési tevékenysége egész évben folyamatos,

 • 1 fő titkári feladatok ellátása havi 4-5 órában folyamatosan,

 • 7 fő szakmai pályázatok írásában, lebonyolításában, elszámolásában való részvétele folyamatosan (havi 4-5 óra),

 • 13-14 fő a rendezvényeken való segítségnyújtás idején alkalmanként 6-6 órában.

 • Az önkéntesek munkájukért díjazásban nem részesülnek.

Az Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Terveink között szerepel további támogatások felkutatása, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szociális tevékenységének, fejlesztési terveinek további támogatása.

Ehhez a munkához számítunk a Városi Önkormányzat, a Tisztelt Képviselő Testület, és a város lakossága, gazdálkodó szervezetei támogatására.

Örömmel látunk minden önkéntest, aki szeretné munkájával tevékenységünket segíteni.

Marcali, 2012. január 13.

Hartal Katalin
kuratórium elnöke

A Családokért közalapítvány öltözőszekrények beszerzésével és adományozásával támogatta a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által működtetett Idősek Otthona munkáját.

Az ott dolgozók áldozatos munkáját szeretnék ezzel is támogatni és megköszönni, amit a városban élő idős bentlakók érdekében végeznek nap-, mint nap lelkiismeretesen.Munkájukhoz a továbbiakban is kitartást és sok örömet kívánunk!

Hartal Katalin

kuratórium elnöke

Családokért közalapítvány öltözőszekrények beszerzésével és adományozásával támogatta a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ által működtetett Idősek Otthona munkáját.

Az ott dolgozók áldozatos munkáját szeretnék ezzel is támogatni és megköszönni, amit a városban élő idős bentlakók érdekében végeznek nap-, mint nap lelkiismeretesen.Munkájukhoz a továbbiakban is kitartást és sok örömet kívánunk!

Hartal Katalin
kuratórium elnöke

Tájékoztatás adományozásról

Családokért Közalapítvány köszöni a támogatóinak, a 2021. évi adójuk 1 % - át a közalapítványnak felajánlóknak. A felajánlott 65 148 Ft-ot az alapítvány a SZESZK által működtetett Bőlcsődei sószoba anyagbeszerzésére fordította.

Marcali, 2023. június 1.

Megszakítás