Családokért Közalapítvány

Tájékoztatás adományozásról

Családokért Közalapítvány
köszöni

a támogatóinak, és a 2019. évi adójuk 1 % - át a közalapítványnak felajánlóknak

A felajánlott 39 535 Ft-ot az alapítvány a SZESZK által működtetett Bölcsődébe történő eszközbeszerzésre fordította. 

Marcali, 2021. május 15. 

Kuratórium tagjai

 

Tájékoztatás adományozásról

Családokért Közalapítvány
köszöni

a támogatóinak, és a 2018. évi adójuk 1 % - át a közalapítványnak felajánlóknak

A felajánlott 38 449 Ft-ot az alapítvány a SZESZK által működtetett Idősek Otthona számára foglalkoztató eszközök beszerzésére fordította, segítve az otthonban élők foglalkoztatását és az érintettek szellemi képességeinek szinten tartását. 

Marcali, 2020. május 15. 

Kuratórium tagjai

 

Tájékoztatás adományozásról

Családokért Közalapítvány
köszöni

a támogatóinak, és az adójuk 1%-át a közalapítványnak felajánlóknak,

hogy hasznos eszközök beszerzésével (16 db lábbal hajtható cross motor, 1 db nagyképernyős televízió) és annak a helyi Bölcsőde (Marcali, Katona József u. 3.) és Idősek nappali ellátása (Marcali, Szigetvári u.1.) részére történő átadásával
segítheti

a kisgyermekeknek és idős embereknek nyújtott
minőségi szolgáltatást.
Kuratórium tagjai
  

Tájékoztató a
Családokért Közalapítvány
működéséről

 

Családokért Közalapítvány Közleménye

a 2016. évi személyi jövedelemadó 1 % - áról rendelkező adózók által felajánlott összeg felhasználásáról

A 2016 évi SZJA 1 % -ból 2017 évben befolyt 39.426 Ft összeget az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően használtuk fel.
Az összegből Marcali beteg gyermeket és családját támogattuk, gyógykezelések költségeinek viselése céljából. Erre az 1%- al együtt 50.000 Ft összeget fordítottunk.

Köszönjük támogatóinknak, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %- át a Családokért Közalapítvány részére ajánlották fel! 

Marcali, 2018. május 19. 

Hartal Katalin
kuratórium elnöke

  

Tájékoztató a
Családokért Közalapítvány
működéséről

 

Családokért Közalapítvány Közleménye

a 2015. évi személyi jövedelemadó 1 % - áról rendelkező adózók által felajánlott összeg felhasználásáról

A 2015 évi SZJA 1 % -ból 2016 évben befolyt 36.858 Ft összeget az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően használtuk fel.
Az összeg felhasználásával a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Idősek Otthonában lakók számára vásároltunk egy 130 átmérőjű televíziókészüléket, hogy azok az idős emberek, akiknek a látása megromlott, hozzájuthassanak olyan képi megjelenésű információkhoz is, melyek összekötik őket a társadalommal. Erre az 1%- al együtt 209.777 Ft összeget fordítottunk.

Köszönjük támogatóinknak, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %- át a Családokért Közalapítvány részére ajánlották fel! 

Marcali, 2017. május 9. 

Hartal Katalin
kuratórium elnöke

  

Tisztelettel kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a marcali Családokért Közalapítványt. Ezzel a rászoruló családokat és gyerekeket segíti.Adószám: 18768446-1-14Alapító: A közalapítványt Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapította, a 111/1998.(IV.14.) számú határozatával a hátrányos helyzetű családok, és a szociális munka megsegítése érdekében.

A Somogy Megyei Bíróság 1982. sorszám alatt vette nyilvántartásba az alapítványt, 1998. június 15-én.

Ezt követően Marcali Város Képviselőtestülete a 175/1998.(IX.17.) számú képviselőtestületi határozatával a Családokért Közalapítványt közhasznú szervezetté minősítette, az általa végzett szociális tevékenység tekintetében a 2. közhasznúsági fokozatban.

Bírósági bejegyzés 1998. november 2-án megtörtént.

Képviselő szerv: három tagból álló kuratórium, melynek elnöke Hartal Katalin, aki egyben az alapítvány képviselője.

Kuratórium további tagjai:

Bácsicsné Tóth Mariann
Pápai Éva

Felügyelő bizottság tagjai:

Dr. Trombitásné Dr. Domján Bernadett
Dr. Gergőné Babina Jusztina
Beke Sándorné

 A Közalapítvány céljai közé tartozik

 • a szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, ünnepek szervezése a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére, gyermek és ifjúságvédelmi programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. A hátrányos helyzetű, vagy etnikai kisebbséghez tartozó tehetséges gyermekek támogatása.
 • Egészségügy preventív tevékenységének elősegítése közösségi programok szervezésével, támogatásával. Egészségügyi és szociális kutatások, felmérések támogatása. Szakmai konferenciák szervezése, továbbképzés, oktatás támogatása.
 •  Időskorúak mentálhigiénés és szociális problémáinak kezelése. Idős emberek támogatása, érdekképviseletük megszervezése, fizikai, mentális támogatás nyújtása.
 •  A marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban folyó szociális munka támogatása, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és az e területen dolgozók elismerése.

A közalapítvány működési területe: Marcali város közigazgatási területe.

A közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében támogatásokat-, adományokat gyűjt, hátrányos helyzetű családok megsegítését célzó pályázatokon vesz részt, rendezvényeket szervez.

A közalapítvány, a kuratórium döntése alapján, a közalapítvány vagyonát az alapító okiratban rögzített, fent ismertetett céljai megvalósítására használhatja fel.

A közalapítványunk bevételei:

 • magánszemélyek rendelkezése az adóbefizetésének 1%-a felett
 • magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatásból
 • kamatbevételből
 • pályázati finanszírozásból tevődött össze. 

Jó kapcsolatunk van a városban tevékenykedő más civil szervezetekkel, alapítványokkal is. (Karitász, Máltai szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Idősek Egyesülete, Bajtársi Egyesület, stb.) Segítjük egymás munkáját.

A szervezet vezető tisztségviselői tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A Közalapítvány tevékenységét év közben folyamatosan több önkéntes segíti:

 • 1 fő könyvelési tevékenysége egész évben folyamatos,
 •  1 fő titkári feladatok ellátása havi 4-5 órában folyamatosan,
 •  7 fő szakmai pályázatok írásában, lebonyolításában, elszámolásában való részvétele folyamatosan (havi 4-5 óra),
 • 13-14 fő a rendezvényeken való segítségnyújtás idején alkalmanként 6-6 órában.
 • Az önkéntesek munkájukért díjazásban nem részesülnek.

Az Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Terveink között szerepel további támogatások felkutatása, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szociális tevékenységének, fejlesztési terveinek további támogatása.

Ehhez a munkához számítunk a Városi Önkormányzat, a Tisztelt Képviselő Testület, és a város lakossága, gazdálkodó szervezetei támogatására. 

Örömmel látunk minden önkéntest, aki szeretné munkájával tevékenységünket segíteni. 

Marcali, 2012. január 13. 

Hartal Katalin
kuratórium elnöke