Családokért Közalapítvány

Tájékoztatás adományozásról

Családokért Közalapítvány
köszöni

a támogatóinak, és a 2020. évi adójuk 1 % - át a közalapítványnak felajánlóknak

A felajánlott 30 653 Ft-ot az alapítvány a SZESZK által működtetett Idősek Otthonába történő eszközbeszerzésre fordította.

Marcali, 2022. május 10. 

Kuratórium tagjai

 


  

Tájékoztató a
Családokért Közalapítvány
működéséről

 

Családokért Közalapítvány Közleménye

a 2015. évi személyi jövedelemadó 1 % - áról rendelkező adózók által felajánlott összeg felhasználásáról

A 2015 évi SZJA 1 % -ból 2016 évben befolyt 36.858 Ft összeget az Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően használtuk fel.
Az összeg felhasználásával a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Idősek Otthonában lakók számára vásároltunk egy 130 átmérőjű televíziókészüléket, hogy azok az idős emberek, akiknek a látása megromlott, hozzájuthassanak olyan képi megjelenésű információkhoz is, melyek összekötik őket a társadalommal. Erre az 1%- al együtt 209.777 Ft összeget fordítottunk.

Köszönjük támogatóinknak, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %- át a Családokért Közalapítvány részére ajánlották fel! 

Marcali, 2017. május 9. 

Hartal Katalin
kuratórium elnöke

  

Tisztelettel kérjük, támogassa személyi jövedelemadója 1%-ával a marcali Családokért Közalapítványt. Ezzel a rászoruló családokat és gyerekeket segíti.Adószám: 18768446-1-14Alapító: A közalapítványt Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapította, a 111/1998.(IV.14.) számú határozatával a hátrányos helyzetű családok, és a szociális munka megsegítése érdekében.

A Somogy Megyei Bíróság 1982. sorszám alatt vette nyilvántartásba az alapítványt, 1998. június 15-én.

Ezt követően Marcali Város Képviselőtestülete a 175/1998.(IX.17.) számú képviselőtestületi határozatával a Családokért Közalapítványt közhasznú szervezetté minősítette, az általa végzett szociális tevékenység tekintetében a 2. közhasznúsági fokozatban.

Bírósági bejegyzés 1998. november 2-án megtörtént.

Képviselő szerv: három tagból álló kuratórium, melynek elnöke Hartal Katalin, aki egyben az alapítvány képviselője.

Kuratórium további tagjai:

Bácsicsné Tóth Mariann
Pápai Éva

Felügyelő bizottság tagjai:

Dr. Trombitásné Dr. Domján Bernadett
Dr. Gergőné Babina Jusztina
Beke Sándorné

 A Közalapítvány céljai közé tartozik

 • a szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, ünnepek szervezése a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére, gyermek és ifjúságvédelmi programok, szolgáltatások szervezése, támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. A hátrányos helyzetű, vagy etnikai kisebbséghez tartozó tehetséges gyermekek támogatása.
 • Egészségügy preventív tevékenységének elősegítése közösségi programok szervezésével, támogatásával. Egészségügyi és szociális kutatások, felmérések támogatása. Szakmai konferenciák szervezése, továbbképzés, oktatás támogatása.
 •  Időskorúak mentálhigiénés és szociális problémáinak kezelése. Idős emberek támogatása, érdekképviseletük megszervezése, fizikai, mentális támogatás nyújtása.
 •  A marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központban folyó szociális munka támogatása, személyi és tárgyi feltételek megteremtése és az e területen dolgozók elismerése.

A közalapítvány működési területe: Marcali város közigazgatási területe.

A közalapítvány a fenti céljai megvalósítása érdekében támogatásokat-, adományokat gyűjt, hátrányos helyzetű családok megsegítését célzó pályázatokon vesz részt, rendezvényeket szervez.

A közalapítvány, a kuratórium döntése alapján, a közalapítvány vagyonát az alapító okiratban rögzített, fent ismertetett céljai megvalósítására használhatja fel.

A közalapítványunk bevételei:

 • magánszemélyek rendelkezése az adóbefizetésének 1%-a felett
 • magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek által nyújtott támogatásból
 • kamatbevételből
 • pályázati finanszírozásból tevődött össze. 

Jó kapcsolatunk van a városban tevékenykedő más civil szervezetekkel, alapítványokkal is. (Karitász, Máltai szeretetszolgálat, Vöröskereszt, Idősek Egyesülete, Bajtársi Egyesület, stb.) Segítjük egymás munkáját.

A szervezet vezető tisztségviselői tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

A Közalapítvány tevékenységét év közben folyamatosan több önkéntes segíti:

 • 1 fő könyvelési tevékenysége egész évben folyamatos,
 •  1 fő titkári feladatok ellátása havi 4-5 órában folyamatosan,
 •  7 fő szakmai pályázatok írásában, lebonyolításában, elszámolásában való részvétele folyamatosan (havi 4-5 óra),
 • 13-14 fő a rendezvényeken való segítségnyújtás idején alkalmanként 6-6 órában.
 • Az önkéntesek munkájukért díjazásban nem részesülnek.

Az Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

Terveink között szerepel további támogatások felkutatása, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ szociális tevékenységének, fejlesztési terveinek további támogatása.

Ehhez a munkához számítunk a Városi Önkormányzat, a Tisztelt Képviselő Testület, és a város lakossága, gazdálkodó szervezetei támogatására. 

Örömmel látunk minden önkéntest, aki szeretné munkájával tevékenységünket segíteni. 

Marcali, 2012. január 13. 

Hartal Katalin
kuratórium elnöke