Család- és Gyermekjóléti Központ

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 2016.01.01-től a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon belül működő önálló szakmai egység, amely hatóságközeli feladatokat végez.
Tevékenysége során együttműködik a családdal, illetve a Gyvt. 17.§ és a Szt. 64.§ (2) bekezdése által megnevezett személyekkel és szervezetekkel annak érdekében, hogy elősegítsék a gyermek családban történő nevelkedését.

Az ellátások igénybevétele az 1997. évi XXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) alapján önkéntes. A kliens vagy törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető valamely ellátás igénybevételére.
A szolgáltatások igénybevétele térítésmentes.

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai:

1. A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló, egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít

 • utcai szociális munkát,
 • kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
 • kórházi szociális munkát,
 • gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 • jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 • családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát.

2. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében:

 • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
 • együttműködik a pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
 • a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát koordinál és végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
 • utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
 • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő munkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresése a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít.

3. Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területe a Marcali Járás 37 településére terjed ki.

Szakmai vezető: Hámos Zsuzsanna (egyben járási jelzőrendszeri tanácsadó és felvételi esetmenedzser): 30/955-4768

A szolgálat munkáját 3 esetmenedzser látja el:

 1. körzet: Szántó Florina: 30/958-2192
  Ellátott települések:
  – Böhönye
  – Csömend
  – Gadány
  – Hosszúvíz
  – Mesztegnyő
  – Nemeskisfalud
  – Nikla
  – Szenyér
  – Tapsony
 2. körzet: Horváth Béla: 30/495-2146
  Ellátott települések:
  – Csákány
  – Nagyszakácsi
  – Nemesdéd
  – Nemesvid
  – Sávoly
  – Somogysámson
  – Somogysimonyi
  – Somogyzsitfa
  – Szőkedencs
  – Varászló
  – Vése
 3. körzet: Helyettesítéssel Horváth Béla: 30/495-2146
  – Balatonberény
  – Balatonkeresztúr
  – Balatonmáriafürdő
  – Balatonszentgyörgy
  – Főnyed
  – Hollád
  – Libickozma
  – Pusztakovácsi
  – Szegerdő
  – Tikos
  – Vörs
 4. körzet: Opavszky Angéla: 30/201-6626
  – Balatonújlak
  – Kelevíz
  – Kéthely
  – Marcali
  – Somogyszentpál
  – Táska

 

A központ ügyfélfogadási rendje:

pszichológus: péntek 13:00 – 16:00 (előjegyzés alapján)
jogász: hétfő 14:30 – 15:30 (előjegyzés alapján)

 

Intézményi elérhetőség:
8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.
Tel: +36/85/311-102; +36/85/510-355
E-mail: gyermekjolet@szocialiskozpont.hu